Regulamin sklepu internetowego

 • Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów i usług w sklepie internetowym pod nazwą hello prints.
  • Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę hello! STUDIO Tomasz Brzychczy z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-105 Rzeszów) przy ul. Przemysłowej 12/34, pod numerem REGON: 180395906, NIP: 517-008-97-40, zwanym dalej również “Sprzedawcą”.
  • Sklep internetowy działa pod adresem www.helloprints.pl i dokonuje się nim sprzedaży towarów i usług na rzecz Nabywcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Sprzedawca oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary i usługi w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  • Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, która dokonała następujących czynności: (1) oświadczyła, że znany jest jej niniejszy regulamin sklepu internetowego, (2) wyraziła zgodę na wszelkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie, (3) prawidłowo dokonała rejestracji swojego zamówienia, (4) dokonała zapłaty określonej w cenniku ceny oraz (5) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Dokonywanie zakupów

  • Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią sklepu internetowego.
  • W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Rejestracja ta jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Niezbędnym warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
  • Zastrzega się, że Sprzedawca może - w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub jego nieważności (w szczególności dotyczy to błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki) - odstąpić od realizacji Zamówienia. Zastrzeżenie to dotyczy przesyłek zamawianych za pobraniem. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem lub kartą zastrzeżenie to może zostać wykonane przez Sprzedawcę po dokonaniu całkowitego zwrotu wpłaty otrzymanej od Nabywcy.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.
  • Zamówiony towar podlega dostawie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Polski nie będą realizowane przez Sprzedawcę w żadnym wypadku, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 • Ceny i warunki zapłaty

  • Obowiązująca cena sprzedaży każdego towaru lub usługi opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego. Cena ta podana jest w złotych polskich i zawiera stawkę podatku VAT.
  • Ceną, po jakiej Nabywca nabywa towar/ usługę, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów/ usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
  • Zapłaty ceny można dokonać przekazem pocztowym, przelewem na podany rachunek bankowy lub kartą kredytową.
  • W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy o numerze podanym w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia. W przypadku jego niedochowania, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Nabywcy. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Nabywcy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne.
 • Czas realizacji zamówienia i dostawy

  • Realizacja zamówienia następuje po jego weryfikacji, jednak nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizacja następuje z zachowaniem wyżej wymienionego okresu z zastrzeżeniem, że czas ten liczony jest od daty uznania środków na rachunku Sprzedawcy.
  • W przypadku zamówień płaconych kartą kredytową, realizacja zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedawcę o poprawnym wykonaniu płatności.
 • Koszty dostawy

  • Koszt dostawy zostanie określony przez Sprzedawcę do akceptacji na etapie dokonywania zamówienia.
  • Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od wagi i rozmiaru przesyłki. Każdorazowo zasada naliczenia wysokości opłaty będzie dostępna dla Nabywcy do jego wiadomości.
  • Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Nabywca, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Nabywcy z konieczności poniesienia takiej opłaty.
  • Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz fakturze wystawionej przez Sprzedawcę dla Nabywcy i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.
 • Reklamacje i zwroty

  • Wszystkie towary/ usługi dostępne w sklepie objęte są gwarancją obowiązującą u producenta. Jeżeli Nabywca stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Sprzedawcę i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres Sprzedawcy.
  • Nabywca jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymaną fakturę oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.
  • W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Nabywcy zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego. Kwota ta zostanie zwrócona Nabywcy w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy.
  • Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.
 • Poufność danych osobowych

  • Sprzedawca zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Postanowienia końcowe

  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, jak również brakiem towaru.
  • O każdym unieważnieniu lub anulowaniu zamówienia Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
  • Do przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon wystawiona na osobę składającą zamówienie.
  • Niniejszy regulamin podlega zmianom.

Dla kogo pracowaliśmy

Polskie Stowarzyszenie Konsultantów ŚlubnychPerfect DayKraina ŚlubówPgnigAON

hello! PRINTS
ul. Żmigrodzka 9 lok.38, 35-505 Rzeszów
Tel: 48-600-830-751, email: info@helloprints.pl
Przelewy 24
transferuj.pl
dotpay.pl
dotpay.pl
hello! Studio